Polityka prywatności serwisu

Grupa Zibi S.A. i Seiko Watch Corporation oferują zasoby online, które zawierają informacje i usługi związane z produktami, a także wiadomości korporacyjne i inne informacje związane z naszą działalnością.

Ochrona danych osobowych, a także przestrzeganie przepisów i regulacji dotyczących prywatności i ochrony danych jest ważna dla naszej organizacji i podmiotów stowarzyszonych. Dążymy do zapewnienia prawa do prywatności naszych konsumentów, kontaktów biznesowych i pracowników, gdy przetwarzamy informacje na ich temat.

Niniejsza polityka dotyczy wyłącznie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem naszych witryn internetowych obsługiwanych przez SEIKO lub przez strony trzecie działające w naszym imieniu jako podmioty przetwarzające dane i dalej przetwarzanych w celach określonych w niniejszym dokumencie. Niniejsza polityka nie dotyczy danych osobowych zebranych z zasobów i komunikacji offline. Niniejsza polityka nie ma również zastosowania do zasobów internetowych stron trzecich, do których mogą prowadzić linki na naszych stronach internetowych, w przypadku których nie kontrolujemy treści ani praktyk dotyczących prywatności takich zasobów.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej polityki lub naszych praktyk gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych, skontaktuj się z nami.

Jak wspomniano w niniejszej polityce, odniesienia do „nas”, „my”, „nasz” i „SEIKO” ogólnie oznaczają Grupę Zibi S.A.. i Seiko Watch Corporation (w zależności od kontekstu mogą one obejmować podmioty stowarzyszone SEIKO).

Kim jesteśmy?

Grupa Zibi S.A. z siedzibą przy ul. Wirażowej 119, 02-145 Warszawa, Polska oraz Seiko Watch Corporation z siedzibą pod adresem 26-1, Ginza 1-chome, Chuo-ku, Tokio 104-8118, Japonia będą działać jako administrator danych i będą przetwarzać Twoje dane osobowe zebrane za pośrednictwem naszych serwisów internetowych.

Zbieranie Twoich danych osobowych

Zbieramy dane osobowe online za pośrednictwem naszych stron internetowych. Osoby fizyczne mogą uzyskiwać dostęp do wielu części naszych witryn internetowych bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Jeśli skontaktujesz się z nami i zdecydujesz się podać swoje dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail, wypełniając formularze lub pola danych na naszych stronach internetowych i korespondując z nami, będziemy gromadzić i wykorzystywać dane osobowe .

Kiedy odwiedzasz nasze strony internetowe, automatycznie zbieramy informacje o Twoim komputerze lub innym urządzeniu elektronicznym, które mogą obejmować Twój adres IP, datę i godzinę żądania oraz informacje dostarczane przez technologie śledzenia, takie jak pliki cookie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookie.

Powód, dla którego zbieramy, wykorzystujemy i udostępniamy Twoje dane osobowe

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie dozwolonym lub wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa, w następujących celach:

- w celu (I) sprzedawania użytkownikowi produktów i usług SEIKO, (II) wystawiania rachunków za zamówione produkty i usługi SEIKO, (III) dostarczania produktów i usług SEIKO użytkownikowi, (IV) wdrażania usług członkostwa online oraz (V) wykonywania usług SEIKO wynikających z umowy, której jesteś stroną (łącznie „Cele wydajności”)

- do (I) dostarczania Ci informacji promocyjnych na temat produktów i usług SEIKO, (II) przeprowadzania działań promocyjnych (w tym różnych loterii i usług członkowskich), (III) wysyłania Ci zaproszeń na wydarzenia promocyjne, (IV) zapraszania Cię do udziału w ankietach i badaniach rynku oraz (V) analizowania zainteresowań w celu ulepszania produktów i usług SEIKO (łącznie „Cele marketingowe”)

- aby odpowiedzieć na Twoje zapytanie („Cel kontaktu”)

- w celu przestrzegania i egzekwowania naszych praw oraz wykonywania naszych zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów;

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w Celach wydajnościowych, Celach marketingowych i Celach kontaktowych na podstawie Twojej zgody. Ujawniając Twoje opinie i zdjęcia na naszej stronie internetowej, zamieścimy tylko informacje, które są odpowiednie w świetle niniejszej polityki, po uzyskaniu Twojej zgody. Możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe w celu przestrzegania i egzekwowania naszych praw oraz wykonywania naszych zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów.

Możesz również odmówić przekazania nam swoich danych osobowych. Jeśli jednak nie podasz swoich danych, może to mieć wpływ na korzystanie z witryny lub niektóre funkcje na naszych witrynach mogą nie działać prawidłowo.Udostępnianie Twoich danych osobowych stronom trzecim

Twoje dane osobowe są przeznaczone dla nas, ale w pewnych okolicznościach mogą być udostępniane podmiotom trzecim:

- Podmioty stowarzyszone grupy SEIKO: SEIKO może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom stowarzyszonym grupy SEIKO w celu administrowania usługami i produktami SEIKO, zapewnienia obsługi klienta, przetwarzania płatności, zrozumienia Twoich preferencji, wysyłania informacji o produktach i usługach, które mogą Cię zainteresować oraz prowadzić inne czynności opisane w niniejszej polityce.

- Dostawcy usług: Korzystamy z usług innych firm, agentów lub wykonawców w celu świadczenia usług w naszym imieniu lub pomocy w świadczeniu usług i produktów SEIKO. Możemy udostępniać dane osobowe następującym kategoriom usługodawców:

- Dystrybutorzy SEIKO

- dostawcy infrastruktury i usług IT, w tym archiwizacji poczty e-mail

- agencje marketingowe, reklamowe i komunikacyjne

- agencje informacji kredytowej

- audytorzy księgowi i różni doradcy

W trakcie świadczenia takich usług usługodawcy ci mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych. Jednak naszym dostawcom usług będziemy udostępniać tylko te dane osobowe, które są im niezbędne do świadczenia usług i wymagamy od nich, aby nie wykorzystywali Twoich danych w żadnym innym celu. Dołożymy wszelkich starań, aby wszyscy nasi dostawcy usług chronili Twoje dane osobowe.

Strony trzecie dozwolone przez prawo: W pewnych okolicznościach możemy być zobowiązani do ujawnienia lub udostępnienia Twoich danych osobowych w celu spełnienia obowiązku prawnego lub regulacyjnego (na przykład możemy być zobowiązani do ujawnienia danych osobowych policji, organom regulacyjnym, rządowi organom sądowym lub administracyjnym).

Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe stronom trzecim, jeśli ujawnienie jest zarówno prawnie dozwolone, jak i niezbędne do ochrony lub obrony naszych praw, kwestii bezpieczeństwa narodowego, egzekwowania prawa, egzekwowania naszych umów lub ochrony praw Twoich lub społeczeństwa.

Osoby trzecie związane z przeniesieniem działalności: Możemy przekazać Twoje dane osobowe stronom trzecim w związku z reorganizacją, restrukturyzacją, fuzją lub przejęciem lub przeniesieniem aktywów, pod warunkiem, że strona otrzymująca wyrazi zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w sposób zgodny z niniejszą polityką .

Nie będziemy sprzedawać Twoich danych osobowych podmiotom trzecim.

Należy pamiętać, że nasze strony internetowe mogą od czasu do czasu zawierać łącza do i ze stron internetowych naszych kontaktów biznesowych lub podmiotów stowarzyszonych. Należy pamiętać, że te strony internetowe mają własne polityki prywatności i nie mamy kontroli nad tym, w jaki sposób mogą wykorzystywać Twoje dane osobowe. Przed przesłaniem do nich jakichkolwiek danych osobowych należy zapoznać się z polityką prywatności stron internetowych osób trzecich.

Przekazywanie danych osobowych poza Twój kraj

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane i przetwarzane poza krajem, w którym się znajdujesz przez podmioty stowarzyszone grupy SEIKO i naszych usługodawców. Podejmiemy wszelkie niezbędne kroki, aby zapewnić, że Twoje dane osobowe będą traktowane w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą polityką oraz obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w tym, w przypadku stosowania europejskiego prawa o ochronie danych, poprzez zawarcie standardowych klauzul umownych (lub równoważnych środków) ze stroną spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Ochrona Twoich danych osobowych

Bezwzględnie przestrzegamy zasad postępowania z danymi osobowymi ze względu na ich wrażliwość, a także wdrażamy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony posiadanych przez nas danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Takie środki obejmują zabezpieczenia administracyjne, techniczne i fizyczne, na przykład ograniczenie dostępu do danych osobowych tylko do pracowników i autoryzowanych usługodawców, którzy muszą znać takie informacje do celów opisanych w niniejszej polityce.

Ochrona prywatności dzieci

Nasza strona internetowa może oferować opcjonalne funkcje dla dzieci poniżej 16 roku życia i może gromadzić dane osobowe dzieci. Gdy oferujemy te funkcje, poprosimy o podanie imienia i nazwiska rodzica oraz danych kontaktowych. aby zapewnić uzyskanie weryfikowalnej zgody rodziców przed jakimkolwiek gromadzeniem, wykorzystaniem lub ujawnieniem danych osobowych dzieci.

Klienci, którzy nie ukończyli 16 roku życia, muszą poinformować rodziców, aby uzyskać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, pokazać tę politykę rodzicom, podać nam imię i nazwisko rodzica oraz dane kontaktowe i uzyskać zgodę rodziców do przetwarzania danych osobowych.

Twoje prawa

Masz następujące prawa zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami:

- Dostęp. Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe, a w takim przypadku zażądać dostępu do tych danych osobowych. Przysługuje Ci prawo do uzyskania kopii przetwarzanych danych osobowych.

- Sprostowanie. Masz prawo do sprostowania niekompletnych lub niedokładnych danych osobowych, które przetwarzamy na Twój temat.

- Skasowanie. Masz prawo żądać, abyśmy usunęli Twoje dane osobowe, które przetwarzamy, z wyjątkiem tego, że nie jesteśmy do tego zobowiązani, jeśli musimy zachować takie dane w celu wypełnienia obowiązku prawnego lub ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

- Ograniczenie. Masz prawo ograniczyć przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych, jeśli uważasz, że takie dane są niedokładne; nasze przetwarzanie jest niezgodne z prawem; lub że nie musimy już przetwarzać takich danych w określonym celu, chyba że nie jesteśmy w stanie usunąć danych ze względu na obowiązek prawny lub inny lub ponieważ nie życzysz sobie, abyśmy je usunęli.

- Mobilność. Masz prawo do uzyskania danych osobowych, które posiadamy na Twój temat, w ustrukturyzowanym formacie elektronicznym, oraz do przesłania takich danych innemu administratorowi danych, przy czym są to (1) dane osobowe, które nam przekazałeś, oraz (2) jeżeli przetwarzamy te dane osobowe na podstawie Twojej zgody lub w celu wykonania zawartej z Tobą umowy.

- Sprzeciw. Jeżeli prawnym uzasadnieniem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes, masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. Będziemy stosować się do Twojego żądania, chyba że mamy ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich interesów i praw, lub jeśli będziemy musieli kontynuować przetwarzanie danych w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczenia prawnego.

- Wycofanie zgody. Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych, masz prawo do bezpłatnego wycofania swojej zgody w dowolnym momencie. Obejmuje to sytuacje, w których chcesz zrezygnować z wiadomości marketingowych.

Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, przed nawiązaniem kontaktu sprawdź następujące [Informacje kontaktowe]. Ze względu na Twoją prywatność i bezpieczeństwo możemy zażądać dowodu Twojej tożsamości lub dostarczenia dodatkowych informacji, zanim będziemy mogli działać na Twoją prośbę, gdy posiadane przez nas informacje są niewystarczające, aby spełnić Twoją prośbę. Postaramy się dostarczyć wszelkie wymagane informacje lub wprowadzić żądane zmiany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Masz również prawo złożyć skargę do lokalnego organu regulacyjnego ds. ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeśli uważasz, że nie postępowaliśmy zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Jeśli mieszkasz w EOG lub problem, na który chcesz złożyć skargę, miał miejsce w innym miejscu w EOG, lista lokalnych organów ochrony danych w krajach EOG jest dostępna tutaj:

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Zasadniczo przechowujemy dane osobowe tak długo, jak jest to uzasadnione w określonym celu biznesowym lub celach, dla których zostały zebrane, oraz przez czas korzystania z naszych stron internetowych. W niektórych przypadkach możemy być zobowiązani do przechowywania informacji przez dłuższy czas na podstawie przepisów ustawowych lub wykonawczych mających zastosowanie do naszej działalności. Tam, gdzie to możliwe, staramy się anonimizować informacje lub usuwać niepotrzebne identyfikatory z rejestrów, które możemy przechowywać przez okresy wykraczające poza pierwotny okres przechowywania. Gdy dane osobowe nie są już potrzebne, usuwamy je lub anonimizujemy tak szybko, jak to możliwe.

Informacje kontaktowe

Jeśli zdecydujesz się złożyć zapytanie online, zbierzemy Twoje dane osobowe, w tym adres e-mail, imię i nazwisko oraz adres i wykorzystamy te informacje, aby odpowiedzieć na Twoje zapytanie. Jeśli zgadzasz się na zbieranie i wykorzystywanie swoich danych osobowych, zapoznaj się z niniejszą polityką, zaznacz pole zgody w sekcji „Zapytania online” poniżej i kliknij przycisk. Będziesz wtedy mógł wysłać nam e-mail wypełniony naszym adresem e-mail w celu zapytania.

Należy pamiętać, że w zależności od charakteru Twojego zapytania, możemy ujawnić Twoje dane osobowe naszej stowarzyszonej firmie operacyjnej, która jest odpowiedzialna za odpowiednie produkty lub reklamy, aby firma mogła odpowiedzieć na Twoje zapytanie.

Grupa Zibi S.A. – Zapytania dotyczące danych osobowych
Zapytania telefoniczne: +48 22 32 89 111
Dostępne godziny 9:30~18:00 (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt)

Zapytania online

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszych zasad lub naszych praktyk dotyczących prywatności prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie.Aktualizacja polityki

Od czasu do czasu możemy aktualizować tę politykę. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania, dodawania lub usuwania części niniejszej polityki. Jeśli zdecydujemy się zmienić tę politykę, opublikujemy ostrzeżenie na stronie głównej tej witryny.

Ostatnia aktualizacja miała miejsce: 26.10.2021